İTÜ Bilişim/Bilgisayar Mühendisliği Alanı Ar-Ge Stratejisi Belgesi Hazırlama Çalışması

(TÜBİTAK 1000)

Teknoloji ve insan iletişiminin artmasıyla birlikte, bilişim ve bilgi teknolojileri konusunda son yıllarda ciddi ilerlemeler yapılmıştır. Bu proje ile bilgisayar mühendisliği/bilişim alanında İstanbul Teknik Üniversitesi’nin sahip olduğu insan kaynağı ve altyapısına yönelik kapasite ve ihtiyaçları göz önünde bulunduran, dünyadaki bilimsel ve teknolojik yönelimlerle birlikte yerel yetkinlik ve ihtiyaçları da dikkate alan beş yıllık bir Ar-Ge strateji belgesinin hazırlanması hedeflenmektedir.

Bilişim alanındaki araştırma ve geliştirme çalışmaları üniversitemizde Bilişim Enstitüsü ile Bilgisayar - Bilişim Fakültesi’nde sürdürülmektedir. Bu kapsamda önümüzdeki beş yıllık süreçte yoğunlaşılması hedeflenen konular , bilgisayar ağları ve yeni nesil kablosuz haberleşme ağları, yazılım kalitesi ve modellenmesi, yapay zeka ve robotik, doğal dil işleme, bilgisayar-insan etkileşimi, bilgisayarla görü, makina öğrenmesi ve veri madenciliği, tarımsal izleme ve bilgi sistemleri, biyoinformatik, yüksek başarımlı hesaplama, gömülü sistemler, siber güvenlik ve kriptoloji olarak belirlenmiştir. Bu konular çerçevesinde öğretim elemanlarınca şimdiye kadar geliştirilmiş projeler ve yayınlar ortaya konulmuştur. Önümüzdeki beş yıl için strateji belirlerken öncelikle ulusal ve uluslararası ölçekte kamu ya da ticari nitelikli kurum ve kuruluşların yayınlamış oldukları Ar-Ge strateji belgelerinden seçilenler irdelenecektir. Bu araştırmalar ışığında bilişim alanında araştırma yapılıp, proje geliştirilebilecek konular detaylandırılacak ve bunların öğretim elemanlarıyla paylaşılma süreçleri ortaya konacaktır. Ayrıca Ar-Ge strateji belgesi oluşturma ve uygulama çalışmaları kapsamında belirlenen konularda teknolojik ürün ya da süreç geliştirme, teorik geliştirme ve analizler yapma, ulusal ve uluslararası ölçekte bilişim sektörüyle işbirlikleri oluşturma, yayın, patent gibi çıktılar üretip, akademik etkinlikler yapma hedeflerine ulaşmak için beş yıllık süreç için gerekli insan kaynağı ve altyapı ihtiyaçları öngörülecek, hedeflenen performansa ulaşmak için çeşitli kontrol mekanizmaları oluşturulacaktır.

Proje toplam yedi iş paketinden oluşmaktadır. İlk iş paketi proje yönetimidir. İkinci iş paketi olarak bilişim alanında mevcut potansiyel araştırılacak, iç ve dış paydaşlarla birlikte detaylı SWOT analizi yapılacaktır. Üçüncü iş paketi kapsamında dünyada ve ülkemizde yayınlanan bilişim alanındaki ulusal/uluslararası ölçekte seçkin kurum ve kuruluşların geleceğe dönük vizyon raporları incelenecek ve AR-GE hedefleri değerlendirilecektir. Dördüncü iş paketi, bilişim alanında uluslararası lisansüstü eğitim programlarının incelenmesi ve AR-GE faaliyetleri açısından önem taşıyan yeni ders ve diğer eğitime ilişkin faaliyetlerin değerlendirmesi üzerinedir. Beşinci iş paketi ile araştırma ve geliştirme yapmak üzere odaklanılacak konular ve projeler belirlenecektir. Altıncı iş paketinin kapsamında yeni kurulabilecek araştırma ve eğitim birimlerinin belirlenmesi ve insan kaynağı planlaması bulunmaktadır. Son olarak proje raporunun hazırlanma sürecinin yer aldığı yedinci iş paketi bulunmaktadır. Öngörülen altı aylık süre sonunda proje kapsamında ortaya konulacak çıktı bilişim alanında üniversitemizin Ar-Ge strateji belgesi ve ortaya konulan stratejilerin uygulama esasları olacaktır.

​Proje Ekibi
​Yürütücü: 
Prof. Dr. Sema F. OKTUĞ, Bilgisayar-Bilişim Fakültesi

Araştırmacılar:
Prof. Dr. Ertuğrul KARAÇUHA, Bilişim Enstitüsü
Prof. Dr. Zehra ÇATALTEPE, Bilgisayar-Bilişim Fakültesi
Doç. Dr. Lütfiye DURAK ATA,Bilişim Enstitüsü
Doç. Dr. B. Berk ÜSTÜNDAĞ, Bilgisayar-Bilişim Fakültesi
Doç. Dr. Berk CANBERK, Bilgisayar-Bilişim Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Tolga OVATMAN, Bilgisayar-Bilişim Fakültesi